Data Error , Local Weather Alerts
The specified location could not be found. Try specifying a county and state instead.

STATUT

Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy Statut jest statutem Stowarzyszenia Plantatorów Truskawki założonego dnia
17.04.2012 r. Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki, którego dotyczy niniejszy Statut,
zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.
§ 2
Stowarzyszenie jest zorganizowane w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia
07.04.1989 r., Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszy Statut.
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar R.P.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Jasieniec.
§ 5
Stowarzyszenie zostało założone na czas nieokreślony.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o takim samym lub podobnym zakresie
działania.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 7
Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
– 1 –
1. Reprezentacja i obrona praw producentów w nim zrzeszonych.
2. Inicjowanie zmian w zakresie norm prawnych służących środowisku producentów
owoców.
3. Rozpowszechnianie wiedzy o uprawie i ochronie truskawki.
4. Popularyzacja proekologicznych metod produkcji i ochrony środowiska naturalnego.
5. Działania promujące spożycie owoców truskawki i zdrowe odżywianie.
6. Wspieranie inicjatyw społecznych.
7. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji.
8. Ochrona zdrowia i udzielanie pomocy społecznej w przypadkach losowych.
9. Wspieranie i rozwój gospodarstw rodzinnych.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych
dla rozwoju produkcji truskawki.
3. Współpraca z organami administracji samorządowej oraz rządowej, organizacjami
społecznymi oraz środkami masowego przekazu.
4. Prowadzenie fachowego doradztwa dla plantatorów.
5. Podejmowanie działań warunkujących sprzedaż i cenę skupu produktów uprawy.
6. Inicjowanie i udzielanie pomocy w zakładaniu uprawy.
7. Współudział w ustalaniu programów produkcji.
8. Organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, wystawach, pokazach, szkoleniach,
kursach, seminariach, konkursach oraz imprezach kulturalno-rozrywkowych.
9. Zapoznawanie członków z metodami i kierunkami produkcji w kraju i za granicą.
10.Współpraca z organizacjami naukowymi w celu wykorzystania prac badawczych w
bezpośredniej produkcji.
11. Wymiana doświadczeń z organizacjami o takim samym lub podobnym zakresie działania.
12.Wydawanie broszur, czasopism, książek związanych z celami Stowarzyszenia.
– 2 –
Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu
§ 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1. Producenci owoców truskawki.
13. Osoby pracujące w dziedzinie uprawy i hodowli roślin.
§ 10
1. Osoby prawne mogą występować tylko jako członkowie wspierający Stowarzyszenie.
14. Tytuł członka wspierającego nadaje Zarząd.
15. Członkowie wspierający mają prawo przedstawiać wnioski na posiedzeniach Zebrania.
16. Członkowie wspierający mają prawo wspierać Stowarzyszenie w realizacji zadań
statutowych.
17. Członkowie wspierający nie mogą być wybierani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
nie mają prawa głosu w Walnym Zebraniu.
18. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w pracach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i w
obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
19. Członkowie wspierający mają obowiązek opłacać terminowo składki członkowskie.
§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która przyczyniła się
do realizacji zadań Stowarzyszenia.
20. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
21. Członek honorowy nie ma prawa głosu w Walnym Zebraniu, Zarządzie i Komisji
Rewizyjnej.
22. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w pracach Zarządu i obradach Walnego
Zebrania z głosem doradczym.
23. Członkowie wspierający mają prawo wspierać Stowarzyszenie w realizacji zadań
statutowych.
24. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.
– 3 –
§ 12
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające w Stowarzyszeniu uzyskuje się przez złożenie
przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji i zaakceptowanie jej przez Zarząd w
formie uchwały podjętej jednogłośnie.
25. Osoba, której odmówiono przyjęcia może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania
członków w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a. złożenia Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
 uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu,
 zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 podejmowania działalności na szkodę Stowarzyszenia,
 nieprzestrzegania Statutu,
 skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
pozbawienia praw publicznych,
 rażących naruszeń relacji koleżeńskich z innymi członkami Stowarzyszenia,
c. śmierci członka.
26. Zamiar usunięcia członka należy członkowi oznajmić najpóźniej na miesiąc przed dniem
posiedzenia Zarządu zwołanego w tej sprawie.
27. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd przez podjęcie
jednogłośnej uchwały.
28. Członek, który nie zgadza się z uchwałą Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego
Zebrania członków w terminie 30 dni od uchwały Zarządu.
§ 14
Każdy członek zwyczajny ma prawo:
1. Legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia.
29. Brać udział w obradach i głosowaniu Walnego Zebrania.
30. Przedstawiać wnioski na posiedzeniach Zebrania.
31.Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
– 4 –
32. Brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 15
Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Realizować cele Stowarzyszenia.
33. Brać udział w pracach Stowarzyszenia.
34. Przestrzegać Statutu.
35. Udzielać pomocy organom Stowarzyszenia w zakresie ich działalności.
36.Wpłacać terminowo składki członkowskie.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 16
Stowarzyszenie posiada następujące organy:
1. Walne Zebranie wszystkich członków zwane dalej Zebraniem, które jest organem
stanowiącym i kontrolnym.
37. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, który jest organem wykonawczym i
reprezentującym Stowarzyszenie na zewnątrz.
38. Komisję Rewizyjną, która jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
§ 17
Zebranie stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do właściwości
innych organów.
Do jego kompetencji należą w szczególności:
1. Uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
39.Wybór i odwołanie Zarządu.
40. Uchwalanie budżetu i planu działania na rok następny.
41. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
42. Udzielanie Zarządowi absolutorium z rocznej działalności.
– 5 –
43. Ustalanie zasad i sposobu zarządzania majątkiem, decydowanie o dystrybucji dochodów
Stowarzyszenia.
44. Określanie wysokości składek członkowskich.
45. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
46. Na wniosek Zarządu, Zebranie może powołać komisje przedmiotowe.
§ 18
1. Wszyscy członkowie mają prawo do udziału w posiedzeniach.
47. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos. Głosowanie jest jawne, wyjątek stanowi
sytuacja określona w § 19 p.2 i § 22 p.2.
48. Uchwały Zebrania podejmowane są przy obecności, co najmniej połowy członków,
zwykłą większością głosów, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 28 p.2.
49.W przypadku braku kworum zwołuje się Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30
dni od dnia zwołania Walnego Zebrania.
50.Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
51.Walne Zebranie Zwyczajne odbywa się co najmniej raz w ciągu roku.
52.Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd.
53. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej – w przypadku bezczynności Zarządu,
c. na wniosek ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
54. Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie najpóźniej w ciągu miesiąca
po złożeniu takiego wniosku.
55. O terminie posiedzenia członkowie powinni być zawiadomieni, co najmniej na 14 dni
przed rozpoczęciem obrad, winni być też poinformowani o porządku obrad.
§ 19
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się, z co najmniej 3 osób, spośród których na pierwszym
posiedzeniu wybiera Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
56. Zarząd wybierany jest spośród członków przez Zebranie na trzy lata bezwzględną
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w
głosowaniu tajnym.
57. Przy wyborze Zarządu oddzielnie głosuje się nad każdą kandydaturą.
– 6 –
58. Członek Zarządu może być odwołany przez Zebranie w razie rażącego zaniedbywania
obowiązków. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla powołania.
59. Jeżeli w toku kadencji zmniejszy się ustalony skład Zarządu, to na zwolnione miejsce
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu mogą dokoptować osobę. W tym
trybie można powołać maksymalnie dwie osoby.
60. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani powtórnie.
61. Członkowie ustępującego Zarządu pełnią funkcje do ukonstytuowania się nowego
Zarządu.
62. Członkowie Zarządu pełnią funkcję społecznie.
63. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Zebrania.
64. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
65. Przygotowywanie projektu budżetu i wykonywanie uchwalonego budżetu.
66. Przygotowanie projektu planu działalności Stowarzyszenia.
67. Zaciąganie zobowiązań dotyczących Stowarzyszenia.
68. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
69. Zwoływanie i organizowanie Zebrania.
70. Podejmowanie uchwał dotyczących składu personalnego Stowarzyszenia.
71. Prowadzenie księgowości w oparciu o zasady określone w prawie finansowym.
72. Zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi.
73. Zbieranie składek członkowskich.
74. Składanie Zebraniu sprawozdania rocznego z działalności i z wykonania budżetu.
75. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes i
jeden z członków zarządu działający łącznie.
76.W razie nie otrzymania absolutorium Zarząd podaje się do dymisji.
§ 21
– 7 –
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
77. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3 członków
Zarządu, w tym jego prezesa.
78. Głosowanie jest jawne.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Zarządu.
79. Komisja składa się z trzech członków wybranych przez Zebranie w głosowaniu tajnym
większością głosów na okres 3 lat.
80. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego.
81. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy ogólnej liczby członków.
82. Zebranie może odwołać członka Komisji, gdy rażąco narusza swoje obowiązki i
nadużywa uprawnień. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla powołania.
83. Jeżeli w toku kadencji zmniejszy się ustalony skład Komisji, to na zwolnione miejsce
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu mogą dokoptować osobę. W tym
trybie można powołać tylko jedną osobę.
§ 23
Do obowiązków Komisji należą:
1. Kontrola działalności rzeczowej i finansowej Zarządu.
84.Występowanie do Zarządu z wnioskami o usunięcie uchybień.
85. Uprawnienie do żądania od Zarządu wyjaśnień, co do prowadzonej przez niego
działalności.
86. Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i przedstawienie go na Zebraniu
najpóźniej w ciągu 2 miesięcy po przeprowadzonej kontroli.
87.Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności.
88.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24
– 8 –
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.
89. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątków członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi odrębną księgowość.
§ 25
1. Dochody z majątku Stowarzyszenia powinny być użyte na prowadzenie i utrzymanie
Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
90. O podziale i przeznaczeniu nadwyżki decyduje Zebranie.
§ 26
Dochód Stowarzyszenia stanowią:
1. Składki członkowskie.
91. Darowizny, zapisy, dotacje.
92. Dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia.
93. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
§ 27
Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarząd składa najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie
roku obrachunkowego.
Rozdział VI
Zmiany w Statucie, likwidacja Stowarzyszenia
§ 28
1. Zmiany w Statucie wprowadzane są na wniosek Zarządu lub ¼ członków Stowarzyszenia.
94. Zmiany uchwala Zebranie większością ¾ głosów w obecności, co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia.
§ 29
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:
1. Wskutek uchwały Zebrania podjętej większością w obecności, co najmniej połowy
członków.
§ 30
– 9 –
1. W przypadku likwidacji Walne Zebranie powołuje zwykła większością Komisję
Likwidacyjną.
95. Obowiązkiem Komisji Likwidacyjnej jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie
najkrótszym czasie i zabezpieczenie majątku przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
96. Po wykonaniu zobowiązań Stowarzyszenia Komisja Likwidacyjna przekazuje majątek na
cel określony w uchwale Zebrania.
97. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 31
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
– 10 –

Close Menu